Plan Geletterdheid

Veel begrippen, één definitie

Sinds de laatste jaren zijn vele betekenissen van geletterdheid ontstaan naargelang hun context. Men spreekt van functionele geletterdheid in de context van werk, van informatiegeletterdheid in de context van bibliotheken, van mediageletterdheid en digitale geletterdheid in de context van mediawijsheid ...
 
In het Plan Geletterdheid hanteren we deze definitie: 
 
"Geletterdheid omvat de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en van ICT gebruik kunnen maken. Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren en participeren in de samenleving. Geletterd zijn is nodig om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen en om te kunnen bijleren."
 

Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024

In 2005 werd een eerste Plan Geletterdheid door de Vlaamse regering goedgekeurd. Dit Plan zette de bakens uit voor een duurzaam Vlaams geletterdheidsbeleid. Dat beleid wordt gecoördineerd door het departement Onderwijs en Vorming. In 2012 keurde de Vlaamse Regering een tweede Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen goed. Dat liep van 2012 tot 2016. Nu is het derde plan goedgekeurd.

In het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 focussen we op vijf strategische doelstellingen.

 1. We zorgen voor een significante toename van het aantal jongeren dat het secundair onderwijs verlaat met voldoende geletterdheidscompetenties, opdat zij zelfstandig kunnen functioneren en participeren in de samenleving en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en bijleren (zie 2.3.1 van het ontwerp van Strategisch Plan Geletterdheid);
 2. We zetten in op het verhogen van geletterdheid binnen de familieomgeving om het doorgeven van laaggeletterdheid van generatie op generatie te doorbreken (zie 2.3.2. van het ontwerp van Strategisch Plan Geletterdheid);
 3. We versterken de geletterdheidscompetenties van werkzoekenden en werkenden in het kader van hun beroepsopleiding, hun traject naar werk of binnen hun tewerkstelling, om de kans op het vinden en  behouden van werk te verhogen en hen instaat te stellen bij te blijven met de evoluties op de arbeidsmarkt (zie 2.3.3. van het ontwerp van Strategisch Plan Geletterdheid);
 4. We versterken geletterdheidscompetenties van mensen in armoede, om hun kansen te vergroten om uit de armoede te geraken en hun participatie aan de samenleving te verhogen (zie 2.3.4. van het ontwerp van Strategisch Plan Geletterdheid);
 5. We zetten in op het verhogen van de digitale geletterdheid van jongeren en volwassenen, opdat zij meekunnen in de snel digitaliserende maatschappij (zie 2.3.5. van het ontwerp van Strategisch Plan Geletterdheid).

Download de documenten hieronder:

Ontwerp van Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 met 4 bijlagen:

 1. Deelnemerslijst workshops
 2. Wetenschappelijk syntheseverslag
 3. Resultaten cursistenbevraging
 4. Duiding projecten

 

Rapporten 

Op de stuurgroep van 16 december 2014 stelden de stuurgroepleden van het Plan Geletterdheid de resultaten van acties in 2014 voor. We zetten alvast enkele realisaties in de kijker:   

Lees hier de tussentijdse rapporten: tussentijds rapport augustus 2014, tussentijds rapport januari 2015, tussentijds rapport juni 2015, tussentijds rapport januari 2016.

 

Realisaties van de stuurgroep volwassenenonderwijs

 • Werken aan geletterdheid vanuit de stuurgroep volwassenenonderwijs: overzicht en visietekst van de Stuurgroep op het werken aan geletterdheid in het volwassenenonderwijs
 • Werk van de stuurgroep volwassenenonderwijs met partners in het kader van onderwijs en opleiding over de wederzijdse doorstroom van cursisten:
  • visie op doorstroom en overzicht van knelpunten en oplossingen [document]
  • 12 scenario's warme overdracht [document]
  • modeltraject SNPB/Vocvo voor pedagogische begeleiders voor de ondersteuning van doorstroomacties [document]
    

Draaiboek 'Samenwerken. Leidraad voor het opzetten en onderhouden van samenwerking'

Organisaties werken met elkaar samen. Onderzoek toont aan dat dit alleen maar toeneemt. Samenwerken biedt immers veel voordelen. Maar samenwerken vraagt toch ook wel wat inspanning. Deze nota  van An Bistmans en Katrien Heylen geeft inzicht in het opzetten en het onderhouden van samenwerkingen. Het draaiboek is in de eerste plaats bestemd voor centra voor basiseducatie, verenigingen waar armen het woord nemen en welzijnsschakels, maar kan ook ruimer gebruikt worden. Download het draaiboek hier.
 

Adviezen

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) bracht 2 adviezen uit:

 

Coördinatie 

Het Plan Geletterdheid wordt aangestuurd door de projectleider Sara Jaminé. Zij is aangesteld bij vzw Vocvo. 

De stuurgroep van het Plan Geletterdheid bestaat uit leden die mee vorm gaven aan de inhoud van het Plan Geletterdheid.  De verschillende beleidsdomeinen en organisaties uit het werkveld zijn er vertegenwoordigd. Ze sturen de planning en dragen het beleid uit.  

 

Partners

We delen de overtuiging dat werken aan geletterdheid verder reikt dan onderwijs. Om de doelen te realiseren, werken verschillende beleidsdomeinen en organisaties samen: Onderwijs en Vorming, Werk en Sociale Economie, Cultuur, Sport, Jeugd en Media, Welzijn, Gezin en Volksgezondheid, Bestuurlijke aangelegenheden én organisaties die in de praktijk staan.

Wil je meer informatie? Klik dan op de logo’s hieronder en ontdek hoe deze organisaties zich voor geletterdheid inzetten.