Oproep: kom naar de focusgroepen

Om vlot in de huidige samenleving te kunnen functioneren is het noodzakelijk dat iedereen over voldoende basisvaardigheden beschikt op het gebied van taal, rekenen en computer- en mediagebruik. Nog een te groot deel van de Vlaamse bevolking ondervindt in dit verband moeilijkheden zoals in zijn persoonlijke leven of op zijn werk, als ouder, als cursist, enzoverder.

Om daaraan te werken keurde de Vlaamse regering in 2005 een eerste Plan Geletterdheid Verhogen goed. In dit Plan werden verschillende acties opgenomen. Deze acties werden uitgevoerd door verschillende Vlaamse beleidsdomeinen: Onderwijs en Vorming, Werk, Cultuur, Welzijn en Bestuurlijke Aangelegenheden een vervolg. Bij de opmaak van de strategische en operationele doelstellingen werden meer actoren uit de praktijk en enkele sleutelorganisaties betrokken. De uitkomst is een tweede plan dat loopt van 2012 tot 2016.

Eind 2016 loopt het huidige Plan Geletterdheid op zijn einde. Om zicht te krijgen op de werkzaamheden van de afgelopen jaren, wordt vanuit het departement Onderwijs en Vorming overgegaan tot een evaluatie die we willen afronden medio 2016.
 

Hoe en wanneer gebeurt het onderzoek?

Naast een bevraging van (beleidsmatige) stuurgroepleden en het verzamelen van indicatoren, willen we de mening van mensen die dagelijks metgeletterdheid (in de praktijk) bezig zijn, kennen. Deze ideeën willen we verzamelen tijdens focusgroepen met telkens 10 à 14 deelnemers.  Een focusgroep is een formule waarbij een moderator een open en dynamisch gesprek stimuleert onder de deelnemers.  De meerwaarde van een focusgroepschuilt in de interactie tussen de deelnemers, waardoor er extra informatie naar boven komt. Voor het onderzoek hebben we nood aan een zo groot mogelijke diversiteit aan gesprekpartners. Daarom hebben we ook u nodig!
 

Data

  • Volwassenenonderwijs: UITGESTELD (we houden jullie op de hoogte van de nieuwe datum)
  • Leerplichtonderwijs: vrijdag 14 april 2016, 9.30-12.30 uur
  • Welzijn: vrijdag 22 april 2016, 9.30-12.30 uur
  • Cultuur: dinsdag 26 april 2016, 9.30-12.30 uur
  • Werk: donderdag 28 april 2016, 9.30-12.30 uur

 

Oproep
 
Voor de focusgroepen welzijn, cultuur en werk zijn we nog op zoek naar praktijkwerkers die bezig zijn/waren rond acties of projecten van geletterdheid of thema's die ermee verbonden zijn (bv. Leerkansen, Mediawijsheid, Rekenlabo's VDAB,...). Ken je iemand die een relevante input kan geven in één van deze focusgroepen? Tip hem of haar via andy.thoelen@ond.vlaanderen.be
 

24-03-2016